Kontaktné údaje

Patrik Ferenc
Podjavorinskej 3377/24
058 01 Poprad
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 911 875 324
E-mail: info@rebaja.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Patrik Ferenc
Sídlo spoločnosti: Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad

IČO: 45630275
DIČ: 1083023645 (neplatiteľ DPH)

Subjekt je zapísaný dňa 03.06.2013 v Živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Poprade, pod číslom 760-15219.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: SLPS
IBAN: SK86 0900 0000 0051 7639 2688
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 5176392688/0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

Telefón: +421 51 772 15 97
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj